Day 1 - Travel

Day 2 - Basic Skills

Day 3 - Advanced Skills

Day 4 - Expedition

Day 5 - Expedition

Day 6 - Fight Polar Bear